Jak wygląda prawidłowo skonstruowana umowa z pożyczkodawcą?

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Zaciągając pożyczkę w banku lub pozabankowej instytucji finansowej pierwszym krokiem powinna być wnikliwa analiza zapisów umowy.

Dobrze skonstruowana umowa dba o  interesy zarówno pożyczkodawcy, jak również pożyczkobiorcy zapewniając im należytą ochronę i zabezpieczenie.

Ważne jest, aby treść umowy była skonstruowana w odpowiedni sposób, uwzględniający kluczowe dla obu stron zapisy. Jeśli chcesz być pewien, że podpisywany przez Ciebie dokument został stworzony zgodnie z ogólnie przyjętym wzorcem, koniecznie zwróć uwagę na następujące zapisy:

Dane stron umowy

Umowa powinna jasno określać role poszczególnych stron umowy. Niezbędne jest podanie podstawowych danych pożyczkobiorcy, czyli osoby, która otrzymuje pożyczkę oraz pożyczkodawcy, czyli instytucji, która jej udziela. W przypadku osoby prywatnej powinny to być informacje z dowodu osobistego – imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego. W przypadku instytucji powinna to być jej pełna nazwa, adres oraz numery takie jak NIP, KRS i REGON.

Kwota pożyczki oraz czas spłaty

Kolejną informacją powinna być kwota pożyczki oraz czas jej spłaty. Może to być np. 30 dni lub 30 miesięcy (w przypadku pożyczek ratalnych). W umowie należy wskazać również miesiąc i rok zawarcia umowy oraz określany czas jej zakończenia – czyli dzień zwrotu pożyczki.

Koszty pożyczki

Niezbędnym elementem umowy są również zapisy, informujące o kosztach zaciągniętej pożyczki. W treści dokumentu należy zawrzeć informacje na temat wszystkich poszczególnych opłat takich jak odsetki, ewentualne ubezpieczenie, prowizje, opłaty przygotowawcze. Konieczne jest również zsumowanie wszystkich opłat i przedstawienie ich jako Całkowitego Kosztu Pożyczki oraz podanie informacji na temat Całkowitej Kwoty Do Spłaty, która uwzględnia kwotę pożyczonego kapitału wraz ze wszystkim opłatami.

Zasady zwrotu pożyczki

Pożyczkobiorca musi dokładnie wiedzieć w jaki sposób może dokonać zwrotu pożyczonych pieniędzy. W tym miejscu powinna więc znaleźć się informacja na temat możliwych form spłaty.

W przypadku zwrotu pieniędzy na konto bankowe, należy również podać numer konta, nazwę odbiorcy oraz preferowany tytuł przelewu. W przypadku osobistej spłaty zobowiązania konieczna będzie informacja gdzie możemy tego dokonać.

Możliwość wcześniejszej spłaty chwilówki

Czasem zdarza się, że pożyczkobiorca ma możliwość spłaty części lub całości zobowiązania jeszcze przed terminem. Dobrze skonstruowana umowa powinna określać warunki wcześniejszej spłaty oraz informować o zasadach postępowania w takiej sytuacji.

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić pożyczki w terminie, pożyczkodawca może naliczyć Ci z tego tytułu dodatkowe koszty. Ich wysokość powinny określać zapisy umowy. Pożyczkodawca winien również określić przebieg swoich działań jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane pomimo wdrożenia procedury windykacyjnej. Najczęściej jest to oddanie długu do zewnętrznej firmy windykacyjnej albo skierowanie sprawy na drogę sądową.

Możliwość odstąpienia od umowy

Jeśli po podpisaniu umowy pożyczkowej zmienisz zdanie, uznając swoją decyzję za mało odpowiedzialną, zgodnie z polskim prawem możesz odstąpić od niej w ciągu 14 dni.  Nie musisz podawać pożyczkodawcy powodów swojej decyzji. Zapisy umowy powinny więc jasno określać warunki odstąpienia od umowy oraz informować o wymogach związanych z taką decyzją (takich jak forma poinformowania pożyczkodawcy o swojej decyzji czy czas na zwrot należności).

Wypowiedzenie umowy

W przypadku kiedy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy, pożyczkodawca ma możliwość odstąpienia od jej warunków. Zapis ten powinien więc określać kiedy może to zrobić i jakie konsekwencje będą miały jego działania.

Reklamacje

Jeśli uważasz, że pożyczkodawca nie wywiązuje się z warunków zawartych w umowie, możesz dokonać reklamacji pożyczki. Stosowne zapisy umowy powinny określać w jaki sposób i gdzie możesz tego dokonać.

Ewentualne zabezpieczenie pożyczki

Często zdarza się, że pożyczkodawca nie wymaga od pożyczkobiorcy żadnego zabezpieczenia.

Informacja na temat zabezpieczenia pożyczki nie jest więc niezbędnym zapisem umowy. Jeśli jednak do zaciągnięcia pożyczki potrzebne będzie poręczenie, zastaw lub weksel, informacja na ten temat koniecznie musi znaleźć się w umowie. Podobnie wygląda sytuacja z ubezpieczeniem. Jeśli firma pożyczkowa wymaga od Ciebie zakupu polisy ubezpieczeniowej, jej warunki muszą zostać uwzględnione w umowie lub dołączone do niej w postaci załącznika.

Podpisy pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy

Poprzez opatrzenie umowy własnym podpisem pożyczkodawca i pożyczkobiorca deklarują, że zapoznali się z treścią umowy i akceptują zawarte w niej warunki i ustalenia.

Większość firm pożyczkowych posiada na swoich stronach dostępne dla klientów ramowe wzory umów pożyczek. Jeśli planujesz zaciągnięcie chwilówki, dokładnie zapoznaj się z ich zapisami. Dzięki temu będziesz mógł wybrać najbardziej dostosowaną do Twoich potrzeb ofertę, unikniesz również przykrych niespodzianek, wynikających z własnej niewiedzy.